Членство

Учредители на Асоциацията са тринадесет юридически и двадесет и осем физически лица, които са съсредоточили усилията си за популяризиране и въвеждане на етичното финансиране на предприемачеството в България.

Членуването в сдружение «АЕФ»  е доброволно.

Членове на сдружението могат да бъдат физически и юридически лица – кооперации, микрофинансиращи организации и други фирми и структури, висши учебни заведения и професионални училища; научно-изследователски организации,  общински и държавни структури, които са подкрепят идеята за популяризиране и въвеждане на етичното финансиране на предприемачеството в България.

Приемането на нови членове се извършва с решение на Общото събрание, по предложение на Управителния съвет, въз основа на подадената от кандидата писмена молба.

Учредяването на Сдружение „Асоциация за етично финансиране” /АЕФ/ със седалище град Пловдив е поредната организационна стъпка към създаването на условия за утвърждаването на принципите на стопанската самопомощ и взаимопомощ като средство за финансово укрепване на дребния и среден бизнес, за разгръщане и развитие на предприемачеството като най-важна предпоставка за разкриване на нови работни места, повишаване на доходите и подобряване на качеството на живот.

Заповядайте !

Устав на Асоциация за етично финансиране

Примерна Молба за членство – за физически лица

Примерна Молба за членство – юридически лица